15 | پوست خارجی 1 به گفته دکتر. هامر | برنامه های ویژه

این فیلم آموزشی در مورد برنامه های مفید بیولوژیکی ویژه پوست بیرونی است. این SBS ها برای کمک به حل یک جدایی در نظر گرفته شده اند. علائم فاز فعال، مرحله حل تعارض، بحران و حالت باقیمانده در پایان مرحله بهبود توضیح داده شده است. بر اساس مطالعات موردی متعدد ...

ادامه مطلب

16 | پوست خارجی 2 به گفته دکتر. هامر | برنامه های ویژه

این فیلم آموزشی در مورد برنامه های مفید بیولوژیکی ویژه پوست بیرونی است. این SBS ها برای کمک به حل یک جدایی در نظر گرفته شده اند. علائم فاز فعال، مرحله حل تعارض، بحران و حالت باقیمانده در پایان مرحله بهبود توضیح داده شده است. بر اساس مطالعات موردی متعدد ...

ادامه مطلب

17 | چشم برای دکتر هامر | برنامه های ویژه

این فیلم آموزشی درباره برنامه های مفید بیولوژیکی چشم است. این SBS ها برای کمک به رفع انسداد بینایی، جدایی بصری یا ترس در درگیری گردن در نظر گرفته شده اند. علائم فاز فعال، فاز حل تعارض، بحران و حالت باقیمانده در پایان...

ادامه مطلب

18 | پانکراس به گفته دکتر. هامر | برنامه های ویژه

این فیلم آموزشی در مورد برنامه های مفید بیولوژیکی ویژه پانکراس است. این SBS ها برای کمک به حل یک درگیری توده ای، درگیری سرزمینی، مقاومت یا درگیری ترس/انزجار در نظر گرفته شده اند. علائم فاز فعال، فاز حل تعارض، بحران و حالت باقیمانده در پایان...

ادامه مطلب

19 | بافت همبند و چربی به گفته دکتر. هامر | برنامه های ویژه

این فیلم آموزشی در مورد برنامه های مفید بیولوژیکی بافت همبند و چربی می باشد. وظیفه این SBS ها در پایان مرحله بهبودی دستیابی به افزایش عملکرد از طریق تکثیر سلولی است. علائم فاز فعال، مرحله حل تعارض، بحران و دوباره...

ادامه مطلب

20 | عروق خونی و لنفاوی به گفته دکتر. هامر | برنامه های ویژه

این فیلم آموزشی درباره برنامه های مفید بیولوژیکی عروق، سیاهرگ ها، غدد لنفاوی و مجاری لنفاوی می باشد. وظیفه این SBS ها در پایان مرحله بهبودی دستیابی به افزایش عملکرد از طریق تکثیر سلولی است. علائم فاز فعال، مرحله حل تعارض...

ادامه مطلب

21 | پستان به گفته دکتر. هامر | برنامه های ویژه

این فیلم آموزشی درباره برنامه های مفید بیولوژیکی پستان است. این SBS ها برای کمک به حل یک نگرانی یا بحث یا تعارض جدایی در نظر گرفته شده اند. علائم فاز فعال، مرحله حل تعارض، بحران و حالت باقیمانده در پایان مرحله بهبودی...

ادامه مطلب

23 | تخمدان + بیضه به گفته دکتر هامر | برنامه های ویژه

این فیلم آموزشی در مورد برنامه های مفید بیولوژیکی ویژه تخمدان و بیضه می باشد. وظیفه این SBS ها در پایان مرحله بهبودی قرار دارد و در نظر گرفته شده است که برای از دست دادن یک فرد عزیز از طریق یک حاملگی یا بارداری جدید جبران کند. علائم p...

ادامه مطلب

24 | رحم + پروستات از نظر دکتر. هامر | برنامه های ویژه

این فیلم آموزشی در مورد برنامه های مفید بیولوژیکی ویژه رحم و پروستات می باشد. وظیفه این SBS ها دستیابی به افزایش عملکرد از طریق تکثیر سلولی در فاز فعال است. علائم فاز فعال، فاز حل تعارض، بحران و فاز باقیمانده...

ادامه مطلب