گیاه آپارتمانی - گزارش تجربه از طب ژرمنیک

سلام خانم پیلهار، سلام آقای پیلهار، می خواهم یک گزارش تجربه کمی متفاوت ارائه کنم. لطفا عکس را منتشر کنید. داستان: در آپارتمان پدر و مادرم یک گیاه آپارتمانی زیبا کنار پنجره وجود دارد. من وظیفه دارم گهگاهی به همه گیاهان آبیاری کنم...

ادامه مطلب